دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه نقطه انجماد و نقطه ابری شدن تک مخزن -24 (Cloud & Pour point) استاندارد ASTM D97   دارای  رنج دمایی حد اکثر 24- درجه امکان قرار دادن سه نمونه آزمایش…