امکانات دستگاه تست نقطه اشتعال بسته تمام اتوماتیک کلاس A
(Pensky Martens closed cup Tester)

استاندارد ASTM D93

 

  • مجهز به ترموستات دیجیتالی
  • مجهز به سنسور دیجیتالی با دقت ±0.5 درجه سانتیگراد
  • مجهز به شعله الکتریکی
  • اندازه گیری فشار اتمسفر در محل آزمایش و تصحیح نتیجه آزمایش نسبت به فشار اتمسفر
  • پرینت نتیجه آزمایش به همراه تاریخ و ساعت آزمایش و فشار اتمسفر
  • تشخیص اتوماتیک وقوع فلش
  • امکان تنظیم نرخ افزایش دما توسط کاربر
  • امکان تنظیم نرخ آزمایش توسط کاربر
  • امکان تنظیم میزان دور بر دقیقه همزن
  • امکان تنظیم دمای شروع و پایان آزمایش