دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

 

دستگاه تعیین نقطه انجماد و نقطه ابری شدن تک مخزن 51- درجه
(Cloud & Pour point)
استاندارد ASTM D97